Skip to Main Content

Adolygiadau Llenyddiaeth

Mae'r canllaw hwn yn gyflwyniad i'r broses Adolygu Llenyddiaeth gan gynnwys ei bwrpas a'i strategaethau, ei ganllawiau a'i adnoddau.
This guide is available in English

Cyflwyniad

Mae adolygiad llenyddiaeth fel arfer yn rhan o'r broses o ysgrifennu prosiect blwyddyn olaf, traethawd estynedig neu draethawd hir. Gellir ei osod a'i asesu hefyd fel aseiniad ar ei ben ei hun.  

Efallai y bydd yn ofynnol i fyfyrwyr yn y gwyddorau iechyd gynnal adolygiad systematig, nad yw'n cael sylw yn y canllaw hwn.

Pam ysgrifennu adolygiad llenyddiaeth?

Mae adolygiad llenyddiaeth yn bwysig, gan ei fod yn darparu trosolwg a dadansoddiad dadansoddol o'r hyn sy'n hysbys am bwnc penodol. Mae'n sefydlu ac yn nodi:

 1. Dealltwriaeth a gwybodaeth o bwnc.
 2. Yr ymchwil gyfredol yn y maes hwn.
 3. Bylchau yn y llenyddiaeth sy'n helpu i gyfiawnhau'ch ymchwil.
 4. Y cyd-destun ar gyfer eich ymchwil ac yn dangos sut mae'n cysylltu â'r dirwedd ymchwil ehangach yn y maes hwn.
 5. Yr awduron allweddol sy'n ysgrifennu yn y maes hwn.

Datblygu pwnc

Cyn i chi ddechrau, mae rhai cyfadrannau yn PDC yn aseinio pynciau i fyfyrwyr ac mae rhai yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis eu maes diddordeb eu hunain. Os na roddwyd pwnc i chi, bydd angen i chi feddwl am syniad eich hun.

Dewis pwnc
Mae'n werth ystyried y canlynol:

 • Mae'n cymryd amser i berfformio adolygiad llenyddiaeth. Gan ddewis pwnc sydd o ddiddordeb i chi, byddwch chi'n helpu gyda'r broses ymchwil a'i gwneud hi'n haws cynnal ffocws tymor hir ar y pwnc.

 • A yw'ch prosiect yn hyfyw. Rhan o bwrpas yr adolygiad llenyddiaeth yw asesu a oes digon o ddeunydd perthnasol a chyfredol ar gael. Os nad oes digon o wybodaeth ar gael ar eich pwnc efallai y bydd angen i chi ei ehangu.

 • Efallai y bydd gan bynciau newydd adnoddau cyfyngedig. Efallai yr hoffech chi ganolbwyntio ar agwedd ddatblygol newydd ar bwnc neu faes ymchwil, ond mae angen i chi sicrhau bod digon o wybodaeth ar gael o hyd.

Mynegi'ch pwnc fel cwestiwn
Ar ôl i chi ddewis y maes diddordeb hwn, yna mae angen i chi ail-lunio hynny fel cwestiwn.

Enghreifftiau
Pwnc Eang: Addasu ffilm
Pwnc ychwanegol: William Shakespeare
Ffocws culach: Addasu ffilm a William Shakespeare
Cwestiwn Ymchwil: Sut mae drama Shakespearaidd wedi'i haddasu mewn ffilm?

Pwnc Eang: Diwydiant ffasiwn
Pwnc ychwanegol: Dillad stryd
Pwnc culach: Diwydiant ffasiwn a dillad stryd
Cwestiwn Ymchwil: Pa ddylanwad y mae dillad stryd wedi'i gael ar y diwydiant ffasiwn yn yr 21ain ganrif?

Cofiwch nad yw'ch pwnc/cwestiwn ymchwil yn ddigyfnewid yn y camau cynnar. Wrth i chi gasglu'r wybodaeth a'i hadolygu, gallwch ddefnyddio'r hyn rydych chi'n ei ddysgu i addasu a mireinio'ch pwnc/cwestiwn ymchwil.

Sut i fynd at yr adolygiad llenyddiaeth

Un ffordd i fynd at adolygiad llenyddiaeth yw cychwyn yn eang ac yna dod yn fwy penodol. Meddyliwch amdano fel triongl gwrthdro, neu dwmffat.

Gan ddefnyddio'r gymhariaeth twmffat, darganfyddwch: 

 1. Y wybodaeth gefndir i'ch pwnc. Bydd hyn yn nodi'r materion a'r ymchwil ehangach sy'n gysylltiedig â'ch pwnc ac yn eich helpu i'w gyfeirio, yng nghyd-destun ehangach y pwnc.
 2. Culhewch eich ffocws a nodwch yr ymchwil sy'n agosach at eich maes ymchwil.
 3. Canolbwyntiwch ar ymchwil benodol sy'n uniongyrchol gysylltiedig â'ch pwnc.

Ymagwedd twmffat at adolygiadau llenyddiaeth

 

Byddwch yn eang

Dechreuwch trwy edrych ar y materion ehangach sy'n ymwneud â'ch prosiect. Edrychwch ar weithiau sy'n rhoi trosolwg cyffredinol o'ch pwnc a'i roi yng nghyd-destun y dirwedd ymchwil fwy.

Bydd hyn yn dangos ymwybyddiaeth o ehangder eich pwnc.

Cyfyngu

Yna ceisiwch ganolbwyntio'ch ymchwil ar faterion sy'n fwy cysylltiedig â'ch pwnc.

Canolbwyntiwch ar y penodol

Edrychwch ar yr ymchwil fwyaf perthnasol sy'n ymwneud â'ch pwnc a threuliwch fwy o amser yn trafod yr astudiaethau allweddol hyn a oedd yn uniongyrchol gysylltiedig â'ch ymchwil.