Skip to Main Content

Adolygiadau Llenyddiaeth

Mae'r canllaw hwn yn gyflwyniad i'r broses Adolygu Llenyddiaeth gan gynnwys ei bwrpas a'i strategaethau, ei ganllawiau a'i adnoddau.
This guide is available in English

Strwythur yr adolygiad

Y cam ysgrifennu

Dylai adolygiad llenyddiaeth gael ei strwythuro fel unrhyw draethawd arall: dylai gael cyflwyniad, corff canol neu brif gorff, a chasgliad.

Dylai'r cyflwyniad:
• Diffinio'r pwnc a darparu cefndir llawn gwybodaeth cryno.
• Trafod y math o sylw y mae wedi'i gael - a yw heb ei ymchwilio/a yw wedi bod yn destun cryn ddadlau/a yw'r ffocws wedi symud dros amser?
• Nodi’r rhesymau dros adolygu'r llenyddiaeth.
• Esbonio’r drefn (dilyniant) yr adolygiad.
• Rhoi syniad o gwmpas yr adolygiad/y meini prawf y gwnaethoch chi eu defnyddio i ddewis y ffynonellau (os oes angen).

Dylai'r prif gorff:
• Symud ymlaen o'r farn gyffredinol, ehangach o'r ymchwil sy'n cael ei hadolygu i'r broblem benodol neu'r maes ymchwilio/trafodaeth.
• Yn drefnus yn unol â'r themâu rydych chi wedi'u nodi yn ystod y cam ymchwil.
• Mynd i'r afael â'r themâu yn systematig trwy ystyried yr hyn y mae gwahanol awduron wedi'i ddweud amdanynt, gan werthuso pan fo hynny'n briodol.

Dylai'r casgliad:
• Crynhoi cyfraniadau mwyaf arwyddocaol y llenyddiaeth.
• Tynnu sylw at ddiffygion mawr, neu fylchau mewn ymchwil.
• Amlinellu’r materion y mae eich astudiaeth yn bwriadu eu dilyn.

(Royal Literary Fund, 2021)

Trefnu'r adolygiad

Trefnu'r llenyddiaeth

Ar ôl i chi gael y strwythur sylfaenol yn ei le, gallwch nawr ystyried sut i gyflwyno'r ffynonellau eu hunain yng nghorff eich papur. Cofiwch nad yw'r adolygiad llenyddiaeth yn rhestr sy'n disgrifio neu'n crynhoi'r llenyddiaeth rydych chi wedi'i darganfod.

Mae yna lawer o wahanol ffyrdd i drefnu'r ffynonellau yn eich adolygiad. Dyma rai dulliau.

Nid yw adolygiad llenyddiaeth yn rhestr sy'n disgrifio neu'n crynhoi un darn o lenyddiaeth ar ôl y llall. Mae'n broses sy'n cynnwys, darganfod, darllen, dadansoddi, dehongli a threfnu'r llenyddiaeth ar eich dewis bwnc.

Dylai fod ganddo un egwyddor o ran trefnu.

Fe allech chi ddewis:

• Thematig - trefnu o amgylch pwnc neu fater.
• Cronolegol - adrannau ar gyfer pob cyfnod amser hanfodol.
• Methodolegol - canolbwyntio ar y dulliau a ddefnyddir gan yr ymchwilwyr/ysgrifenwyr.

Cyfeirio

Er mwyn osgoi llên-ladrad a cholli marciau gwerthfawr gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cyfeirio'n gywir.

Mae canllawiau cyfeirio PDC ar gael ar dudalen we'r Llyfrgell. Mae Harvard PDC yn seiliedig ar y llyfr Cite them right, felly os na allwch chi ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch chi yn ein canllaw, ymgynghorwch â'r llyfr hwn. Mae ar gael fel e-lyfr neu mewn print.