Skip to Main Content

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI): Rhagymadrodd

This guide is also available in English

Beth yw AI?

Beth yw AI?

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI) yn cyfeirio at efelychu deallusrwydd ac ymwybyddiaeth ddynol mewn peiriannau sydd wedi’u rhaglennu i feddwl, barnu, ymateb, a dynwared bodau dynol a’u gweithredoedd (Frakenfield, 2022). Fe’i defnyddir yn gyffredin gan bobl i ddisgrifio unrhyw ddarn o dechnoleg sy’n dynwared dysgu dynol a sgiliau datrys problemau.
Defnyddir y term i ddisgrifio popeth o ddod o hyd i’r llwybr gorau ar Google Maps, ceir hunan-yrru, algorithmau i arddangos rhestr mewn trefn benodol ar wefan neu mewn ap cyfryngau cymdeithasol, a meddalwedd adnabod wynebau i ddatgloi ffôn smart. Mae’n rhan o’n bywydau bob dydd, yn y gwaith, yn y brifysgol ac yn y cartref. Mae datblygiadau mewn Deallusrwydd Artiffisial (AI) wedi symud ymlaen ar gyfradd anhygoel, a rhagwelir y byddant yn effeithio ar lawer o feysydd cymdeithas, gan gynnwys addysg yn y blynyddoedd i ddod. 

Un datblygiad o’r fath yw dyfodiad Deallusrwydd Artiffisial (AI) Cynhyrchiol. Mae gan systemau AI sy’n gynhyrchiol y gallu i gynhyrchu testun, delweddau, neu fathau eraill o gyfryngau mewn ymateb i awgrymiadau. Anogwr (neu anogwr peirianyddol) yw’r gorchymyn neu’r cyfarwyddyd rydych chi’n ei roi i mewn i system AI gynhyrchiol i greu allbwn dymunol – er enghraifft, darn o destun ysgrifenedig neu ddelwedd sy’n ymwneud â phwnc penodol, syniad, person, ac ati.

Bydd y canllaw hwn yn helpu myfyrwyr a staff i archwilio ystod o dechnolegau AI cynhyrchiol ac ystyried sut y gallai’r technolegau hyn effeithio  ar eu harfer addysgu a dysgu.

 

 

 
 
 
 
Barn PDC ar y defnydd o AI

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi ymrwymo i drosoli AI Cynhyrchiol er budd myfyrwyr a staff, ac mae'n hyrwyddo defnydd teg, moesegol, proffesiynol a chyfrifol o offer AI Cynhyrchiol.
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i baratoi ein myfyrwyr ar gyfer dyfodol sy'n gynyddol alluog i AI ac mae'n cydnabod rhuglder digidol fel nodwedd allweddol i raddedigion PDC.I gael rhagor o wybodaeth gweler datganiad sefyllfa AI PDC.Rydym wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd gwybodaeth.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni. Efallai nad oes gennym yr holl atebion ond fe wnawn ein gorau i helpu!
 

I gael rhagor o wybodaeth gweler datganiad sefyllfa AI PDC.

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi myfyrwyr a staff i ddatblygu eu sgiliau llythrennedd gwybodaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni. Efallai nad oes gennym yr holl atebion ond fe wnawn ein gorau i helpu!