Skip to Main Content

Mae Deallusrwydd Artiffisial (AI): Offer AI seiliedig ar destun

This guide is also available in English

Introduction

Beth yw ChatGPT?

Ymddangosodd ChatGPT am y tro cyntaf ym mis Tachwedd 2022. Mae'n fodel iaith deallusrwydd artiffisial sy'n gallu cymryd rhan mewn rhyngweithiadau sgyrsiol a darparu ymatebion i ystod eang o ymholiadau. Wedi'i ddatblygu gan OpenAI a'i ryddhau ym mis Tachwedd 2022, mae ChatGPT wedi'i ddefnyddio gan filiynau o fyfyrwyr, ymchwilwyr, ac eraill sy'n ceisio gwybodaeth am bynciau amrywiol, er na fwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel offeryn ymchwil ysgolheigaidd.

Manteision ChatGPT

 • Yn gyfleus ar gyfer taflu syniadau ar bynciau o ddiddordeb.
 • Darparu crynodebau/amlinelliadau a all fod yn ddrafft neu'n anogaeth ar gyfer
 • eich ysgrifennu neu'ch addysgu eich hun.

Cyfyngiadau ChatGPT

 

 • Gwybodaeth gyfyngedig am ddigwyddiadau’r byd a chynnwys cyhoeddedig ar ôl 2021.
 • Dim mynediad i destun llawn sydd y tu ôl i paywall (e.e. erthyglau cyfnodolion sy'n seiliedig ar danysgrifiadau).

Gall gynhyrchu gwybodaeth a dyfyniadau ffug, a elwir yn "rithweledigaethau" (mwy ar dudalen Cwestiynau Cyffredin OpenAI).

 

Source:https://libraryinfo.bhs.org/chatgpt

Dewisiadau AI amgen sy'n cynhyrchu testun

Dim ond rhai offer AI Cynhyrchiol poblogaidd eraill yw'r rhain sy'n seiliedig ar destun.

Google Gemini - gwasanaeth sgwrsio AI sgyrsiol arbrofol Google. Mae i fod i weithredu'n debyg i ChatGPT, a'r gwahaniaeth mwyaf yw y bydd gwasanaeth Google yn tynnu ei wybodaeth oddi ar y we.

Microsoft Bing Chat

Wedi'i gynnwys ym mar ochr Microsoft Edge, gallwch ofyn cwestiynau cymhleth, dod o hyd i atebion cynhwysfawr, cael gwybodaeth gryno, dod o hyd i ysbrydoliaeth i adeiladu ar y cyfan mewn golwg ochr yn ochr, heb unrhyw angen fflipio rhwng tabiau.   

Perplexity 
Perplexity AI yn datgelu pŵer gwybodaeth gyda darganfod a rhannu gwybodaeth.                       

Darparu crynodeb llyfr

Defnyddiais yr anogwr canlynol yn ChatGPT: Mewn 100 gair, crynhowch Pride and Prejudice gan Jane Austen ar gyfer myfyriwr lefel israddedig].

Dyma oedd yr allbwn:

Mae "Pride and Prejudice" gan Jane Austen yn nofel glasurol wedi'i gosod yn Lloegr yn gynnar yn y 19eg ganrif. Mae'r stori'n troi o amgylch perthnasoedd cymhleth a normau cymdeithasol y cyfnod. Mae'n canolbwyntio'n bennaf ar Elizabeth Bennet benben a'i hymwneud â Mr Darcy balch ac enigmatig. Mae’r nofel yn archwilio themâu cariad, dosbarth, a phriodas wrth i Elizabeth lywio’r pwysau cymdeithasol i sicrhau gŵr addas. Trwy ffraethineb, eironi, a sylwebaeth gymdeithasol finiog, mae Austen yn peintio darlun byw o ddisgwyliadau cymdeithas a thwf personol ac esblygiad ei chymeriadau, gan arwain yn y pen draw at gariad a hunanymwybyddiaeth.

Crynhoi Adran o Destun

Defnyddiais yr anogwr canlynol yn ChatGPT: Crynhowch y darn hwn o destun mewn 150 gair:

Fe wnes i gludo'r 1000 gair cyntaf o destun o'r erthygl: Harrison, D. et al. (2023) Business networks and sustainability: Past, present and future. Industrial marketing management

Dyma oedd yr allbwn:

Mae'r testun yn dadlau o blaid ad-drefnu economïau'n sylfaenol i sicrhau cynaliadwyedd oherwydd bod datblygiadau economaidd yn croesi ffiniau planedol. Mae'n pwysleisio'r brys i wneud arferion busnes cynaliadwy yn norm, gan fynd i'r afael â heriau amgylcheddol a chynaliadwyedd cymdeithasol. Pwysleisir yr angen am atebion systemig sy'n cynnwys actorion amrywiol ar draws diwydiannau lluosog, gan amlygu rôl marchnata B2B, rheoli cadwyn gyflenwi, a pherthnasoedd rhyng-sefydliadol wrth gyflawni nodau cynaliadwyedd. Mae'r cysyniad o "gysylltedd" yn cael ei gyflwyno fel rhywbeth hanfodol ar gyfer deall a mynd i'r afael â heriau cynaliadwyedd systemig. Mae'r testun hefyd yn trafod cefndir a phwrpas Adran Arbennig Rithwir (VSS) ar Farchnadoedd Busnes, Rhwydweithiau, a Chynaliadwyedd, gan bwysleisio ei gyfraniad i'r ddadl cynaliadwyedd. Yn ogystal, mae'n sôn am bwysigrwydd cynyddol cynaliadwyedd mewn marchnata a'r angen am ymchwil ar lefel rhwydwaith i fynd i'r afael â heriau cynaliadwyedd yn gynhwysfawr.

Gofynnwch am awgrymiadau llyfr

Defnyddiais yr anogwr canlynol yn ChatGPT:

Cefais seicoleg gadarnhaol yn gryno : gwyddor hapusrwydd gan Boniwell, Ilona yn ddefnyddiol iawn ar gyfer fy astudiaethau, a allwch chi argymell tri llyfr tebyg?

Dyma oedd yr allbwn:
Mae seicoleg gadarnhaol yn faes hynod ddiddorol, ac mae yna lawer o lyfrau gwych eraill sy'n ymchwilio i'w hamrywiol agweddau. Dyma bum llyfr tebyg a allai fod yn werthfawr i chi eu harchwilio ymhellach:

 1. "Hapusrwydd Dilys" gan Martin E.P. Seligman - Mae Martin Seligman yn un o arloeswyr seicoleg gadarnhaol, ac yn y llyfr hwn, mae'n archwilio gwyddoniaeth hapusrwydd a sut y gall unigolion feithrin hapusrwydd dilys yn eu bywydau.
   
 2. "Llif: Seicoleg y Profiad Gorau" gan Mihaly Csikszentmihalyi - Er nad yw'n canolbwyntio ar seicoleg gadarnhaol yn unig, mae'r llyfr clasurol hwn yn ymchwilio i'r cysyniad o "lif" a sut y gall arwain at fwy o hapusrwydd a chyflawniad ym mywyd rhywun.
   
 3. "The How of Happiness: A New Approach to Get the Life You Want" gan Sonja Lyubomirsky - Mae'r llyfr hwn yn cynnig strategaethau ac ymarferion ymarferol i gynyddu hapusrwydd a boddhad bywyd yn seiliedig ar ymchwil wyddonol.

Cyfieithu testun

Defnyddiais yr anogwr canlynol yn ChatGPT: Translate the following into Welsh 
The old country of my fathers is dear to me, The land of poets and singers, famous people of renown; His brave warriors, very mad patriots, For they lost their blood.

Dyma oedd yr allbwn:

Yn sicr! Y testun a ddarparwyd gennych yw anthem genedlaethol Cymru, "Hen Wlad Fy Nhadau" (Gwlad Fy Nhadau). 

"Gwlad fy nhadau, O wlad anwyl i mi, Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri ; Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr gwych, Dros ryddid a dywalltant eu gwaed."

Adeiladu Chwiliad Allweddair

Defnyddiais yr anogwr canlynol yn ChatGPT: Adeiladu geirfa allweddair ar gyfer chwilio rôl menywod yn Rhyfel Chwyldroadol America:

Dyma oedd yr allbwn:

 • Merched yn Rhyfel Chwyldroadol America Geiriau allweddol:
 • Merched yn y Chwyldro
 • Cyfraniadau merched yn y Rhyfel Chwyldroadol
 • Gwladgarwyr benywaidd yn y Chwyldro Americanaidd
 • Arwresau Rhyfel Chwyldroadol
 • Merched yn y Fyddin Gyfandirol
 • Merched fel ysbiwyr yn y Chwyldro Americanaidd
 • Dilynwyr gwersyll yn y Rhyfel Chwyldroadol
 • Molly Pitcher
 • Deborah Sampson
 • Abigail Adams
 • Trugaredd Otis Warren
 • Rôl merched yn ystod y rhyfel
 • Hawliau merched a'r Chwyldro
 • Nyrsys benywaidd a meddygon yn y Rhyfel Chwyldroadol

Gan ddefnyddio'r geiriau allweddol hyn yn eich ymchwil, byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am y rolau arwyddocaol ac amlochrog a chwaraeodd menywod yn ystod Rhyfel Chwyldroadol America, gan gynnwys eu cyfraniadau ar faes y gad ac oddi arno, eu cefnogaeth i'r achos chwyldroadol, a'u heffaith ar y newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ehangach y cyfnod.