Skip to Main Content

Gyfraith: Canfod achosion

Canllaw i fyfyrwyr sy'n astudio'r Gyfraith ym Mhrifysgol De Cymru.
This guide is also available in English

Sut mae Cyfraith Achos yn cael ei Adrodd?

Gwyliwch ffilmiau byr o'r ICLR ar sut mae adroddiadau cyfraith yn cael eu hysgrifennu a pha mor bwysig ydyn nhw i'r proffesiwn cyfreithiol:

Ble mae dod o hyd i Gyfraith Achosion y DU a'r UE?

Gellir gweld adroddiadau cyfraith achosion o lysoedd y DU yn adrannau 'Cases' y cronfeydd data cyfreithiol:

Ble ydw i'n dod o hyd i ystyr byrfoddau cyfreithiol?

Ewch i wefan Cardiff Index to Legal Abbreviations 

Gallwch chwilio yma mewn dwy ffordd:

 • fesul talfyriad i ddod o hyd i deitl yr adroddiad cyfraith llawn
 • yn ôl teitl llawn i ddod o hyd i'r ffurf orau o fyrfodd


Llyfrgell Trefforest yn CAT.2 REF 340.03 RAI.

Index to Legal Citations and Abbreviations Raistrick.

Ble mae dod o hyd i adroddiadau cyfraith mewn print?

Yn Nhrefforest, mae adroddiadau cyfraith printiedig ar gael yn CAT.5.

Trefnir adroddiadau cyfraith achosion yn nhrefn yr wyddor yn ôl teitl.

Sut mae dod o hyd i adroddiad cyfraith achosion yn y llyfrgell?

Os oes gennych ddyfyniad achos llawn e.e. R v Morrison [2003] 1 WLR 1859

 • Nodwch beth mae WLR yn sefyll amdano
 • Os nad ydych yn gwybod, defnyddiwch Cardiff Index to Legal Abbreviations neu Raistrick's i gael gwybod
 • Edrychwch ar gatalog y llyfrgell i weld a ydym yn tanysgrifio mewn print, neu
 • Ewch yn uniongyrchol i CAT.5 lle mae'r adroddiadau cyfraith yn cael eu trefnu yn nhrefn yr wyddor yn ôl teitl,
 • Edrychwch ar hyd y silffoedd nes i chi weld y gyfres o adroddiadau rydych chi'n chwilio amdanynt,
 • Edrychwch am y flwyddyn ar y meingefn, yna rhif y gyfrol, yna rhif y dudalen,
 • Darllenwch y pennawd, yna darllenwch yr achos cyfan i ddeall y dadleuon cyfreithiol.

Os mai dim ond enwau pleidiau sydd gennych e.e. DPP v Majewski

 • Defnyddiwch y Current Law Case Citator i nodi'r dyfyniad llawn.
 • Ewch i'r gyfrol sy'n cwmpasu'r flwyddyn, os oes gennych syniad am y flwyddyn y rhoddwyd gwybod am yr achos, os nad oes
 • Dechreuwch gyda'r cyfaint cynharaf a mynd drwy bob un yn systematig.
 • Chwiliwch am enwau'r pleidiau yn Nhabl yr Achosion i nodi'r manylion dyfynnu llawn.
 • Ewch ymlaen wedyn o bwynt bwled 3 uchod.

Cyhoeddiadau defnyddiol eraill ar gyfer dod o hyd i gyfraith achosion

Halsbury's Laws of England

Ar gael mewn print yn llyfrgell Trefforest ac ar-lein yn LexisLibrary yn yr adran 'Commentary'. Dewiswch ef o'r sgrin cartref.

Dyma'r unig ddatganiad naratif cyflawn o gyfraith Cymru a Lloegr sy'n darparu diffiniadau gwyddonol o bob pwynt cyfraith gyda throednodiadau i'r ffynonellau cynradd mwyaf arwyddocaol. Mae'n ffynhonnell ragorol ar gyfer diffiniadau manwl i ddyfynnu mewn aseiniadau gwaith cwrs ac mae wedi'i gynllunio i alluogi ymarferwyr i ateb yr ystod lawn o gwestiynau sy'n debygol o godi wrth ymarfer.

The Digest: annotated British, Commonwealth & European Cases

Ar gael mewn print yn llyfrgell Trefforest.

Mae hyn yn darparu ar ffurf gryno, cyfraith achosion gyfan Cymru a Lloegr, ynghyd â chorff sylweddol o achosion o lysoedd yr Alban, Iwerddon, Canada, Awstralia, Seland Newydd. Mae hefyd yn cynnwys gwledydd eraill y Gymanwlad ynghyd ag achosion sy'n delio â Chyfraith yr UE.

Mae'n rhoi datganiad cryno o effaith pob achos ac yn galluogi'r defnyddiwr i wybod ble i edrych a beth i'w ddisgwyl ei ddarganfod pan fydd yr adroddiad ei hun yn cael ei archwilio'n llawn.  Cydymaith achos hanfodol i Halsbury's Laws of England, yn dilyn yr un dosbarthiad a threfniant, ond yn rhoi mwy o fanylion i'r darllenydd. Gellir ei ddisgrifio hefyd fel uwch-fynegai i The Law Reports a dyma'r unig fynegai i The Law Reports 1865-1950.