Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Canllaw llyfrgell ar gyfer staff: Cyhoeddi eich ymchwil

This guide is also available in English

Dewis cyfnodolyn neu gynhadledd

Edrychwch ar y ddolen hon i gael gwybodaeth am Fynediad Agored ac erthyglau cyfnodolion.

Mae angen i chi sicrhau bod y cyfnodolyn neu'r gynhadledd rydych chi'n anfon eich papurau ati yn gyfreithlon.

Mae cyhoeddwyr anrheithgar a threfnwyr cynadleddau yn denu ymchwilwyr trwy alwadau am bapurau, fel arfer trwy e-bost. Fodd bynnag, nid yw eu harferion cyhoeddi yn dilyn y safonau gofynnol ar gyfer adolygu a golygu cymheiriaid.

Gall y gwasanaethau canlynol eich helpu i benderfynu a yw cyhoeddwr neu drefnydd cynhadledd yn gyfreithlon:

ISBN a Hawlfraint

Bydd darllenwyr yn gyfarwydd â'r defnydd eang o ISBNs (International Standard Book Numbers) a roddir i bron pob llyfr a gyhoeddir. Yn unol â'r arfer hwn, dylai pob cyhoeddiad sy'n seiliedig ar brint yn y Brifysgol gael ISBN neilltuedig cyn ei gyhoeddi. Rheolir y broses hon gan y Llyfrgell ac mae'n ymestyn i raddau helaeth i weinyddu dyraniad rhifau ISBN a chynnal dogfennaeth o'n hallbwn.

Dylid trefnu cynhyrchu cyhoeddiadau gwirioneddol gan gyfadrannau ac adrannau gydag Argraffu a Dylunio PDC neu argraffwyr allanol. Yn yr un modd, mae cyfadrannau ac adrannau yn gyfrifol am farchnata, dosbarthu ac, os oes angen, gwerthu eu cyhoeddiadau.

Pan fydd cyhoeddiad newydd ar fin cael ei argraffu, rhowch y manylion llyfryddiaethol byr i'n Rheolwr Systemau a Chynnwys, Wayne Morris, h.y. awdur, teitl, dyddiad cyhoeddi. Mae copi o'r dudalen deitl fel arfer yn ddigonol. Yna anfonir ISBN y gellir ei ymgorffori yn y monograff atoch.

Dylai'r ISBN ymddangos ar gefn y dudalen deitl, a elwir weithiau'n dudalen hawlfraint neu'r dudalen argraffnod ac ar glawr cefn allanol y llyfr. Os oes siaced lwch ar y llyfr, dylai'r ISBN ymddangos ar gefn hwn hefyd. Os nad llyfr yw'r cyhoeddiad, dylai'r ISBN ymddangos ar y cynnyrch (tâp/CD) ac ar y pecynnu neu’r cerdyn mewnosod.

Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, mewnosodwch y datganiadau Hawlfraint a Hawl Moesol canlynol ar gefn tudalen deitl eich cyhoeddiad. Trwy haeru eich Hawliau Moesol rydych yn honni eich hawl i gael eich adnabod fel awdur y gwaith hwn.

Dylai'r datganiad hwn ymddangos fel a ganlyn:

 

Copyright © University of South Wales, [year]

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means without written permission from the publishers.

[Author/s] has/have asserted his/her/their right to be identified as the author/s of this work in accordance with the Copyright, Designs and Patents Act 1988.

 

 

 

Dylid nodi ein bod yn gyfreithiol rwymedig i anfon copïau o'n cyhoeddiadau i bob un o'r Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol canlynol:

  • Y Llyfrgell Brydeinig
  • Llyfrgell Bodleian, Rhydychen
  • Llyfrgell y Brifysgol, Caergrawnt
  • Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, Caeredin
  • Llyfrgell Coleg y Drindod, Dulyn
  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth

Yn ogystal, hoffem o leiaf un copi ar gyfer ein casgliadau Llyfrgell y Brifysgol. Am y rheswm hwn, dylid darparu saith copi o bob cyhoeddiad i'r Llyfrgell at y diben hwn. Cyfeiriwch eich copïau at:

Rheolwr Systemau a Chynnwys
Prifysgol De Cymru
Canolfan a Llyfrgell Myfyrwyr 
Ystafell L230
Trefforest
PONTYPRIDD
CF37 1DL

Gallwch ddarganfod mwy am ISBNs gan yr Asiantaeth ISBN ac adneuo cyfreithiol gan Asiantaeth y Llyfrgelloedd Adneuo Cyfreithiol.